Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Słowniczek:

1) Sprzedający – Art&Luiz, ul. Piotra Dunina 7, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, NIP: 521-33-52-808, REGON: 142522211. Adres do doręczeń: Art&Luiz, ul. Podbipięty 27/51, 02-732 Warszawa.

2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, (w tym również Konsument w rozumienie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.) a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego

3) Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-mcklein.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4) Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5) Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.

6) Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

7) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

§ 1 Postanowienia ogólne

1) Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.

2) Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

3) W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):

a) Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja;
b) Netscape 7.0 lub wyższa wersja;
c) Mozilla 1.3 lub wyższa wersja,
d) Google Chrome 34.xx lub wyższa wersja,
e) Safari 5.x lub wyższa wersja,
f) Opera 5.x lub wyższa wersja.

4) Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5) Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu § 3 ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa w postanowieniu § 3 ust. 5 Regulaminu) cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

6) Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Kolor Towaru może nieznacznie różnić się odcieniem od prezentowanego na zdjęciach.

7) Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

8) Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

§ 2 Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1) Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2) Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Za podanie informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

3) Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

4) Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, w tym szczególności stanowiących tajemnicę handlową Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

f) Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w § 2 pkt. 4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

g) Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedającego. Informacja o dostępności Towaru, jest zamieszczona w jego opisie.

§ 3 Składanie zamówień

1) Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2) Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie będą realizowane na bieżąco. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

3) W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka, zaakceptowanie Regulaminu i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru, zaakceptowanie Regulaminu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4) Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5) Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na Zamówienie”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

§ 4 Dokonywanie płatności. Ceny.

1) Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich, euro, dolarach amerykańskich, funtach szterlingach (waluty inne niż PLN przeliczane są wg. dziennego kursu w Narodowym Banku Polskim),

b) zawierają podatek VAT,

c) zawierają obok ceny Towaru informację dotyczącą kosztów dostawy.

2) Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.

3) Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

b) Przelewy24, PayPal,

c) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni robocze od chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego będą dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: Art&Luiz, ul. Piotra Dunina 7, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą

Numer rachunku: 56 1140 2004 0000 3202 7 003 3968,

SWIFT: BREXPLPWMBK

4) Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5) Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Realizacja zamówień.

1) Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2) Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę. W przypadku wyboru opcji "za pobraniem" oraz Przelewy24, PayPal i po prawidłowym zakończeniu procesu płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie.

b) dostępności Towaru.

3) Termin wskazany w § 5 pkt. 2) może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od Sprzedającego m. in. z przyczyn siły wyższej.

4) Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier, paczkomat, Poczta Polska) i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem, przedpłata na konto bankowe, Przelwy24, PayPal).

5) Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to maksymalnie 2 dni robocze od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

6) Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Unii Europejskiej. Przewidywany czas dostawy zamówienia wysyłanego za granicę Rzeczypospolitej Polskiej to maksymalnie 7 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

7) Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, winien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją może zostać przesłany do Sprzedającego.

8) Maksymalny czas realizacji zamówienia w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem, wynosi 30 dni. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta nie będącego konsumentem termin realizacji zamówienia wynosi do 60 dni. Po upływie wskazanych powyżej terminów Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mcklein.pl

9) Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, powiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku gdy Klient anuluje swoje zamówienie, które zostało już opłacone Sprzedający, po otrzymaniu takiej informacji zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

10) Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

11) Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien w Formularzu Zamówienia wypełnić odpowiednie pola bądź wysłać o tym informację, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane. W tym wypadku wymagany jest zwrot wystawionego paragonu. Faktury nie będą wystawiane jeśli Klient wcześniej nie poda numeru NIP do wpisania na paragonie.

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego (tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Zwrotów zamówień dokonanych przez klientów biznesowych (tj. jeśli wystawiono fakturę VAT lub paragon w numerem NIP) Sprzedający nie przyjmuje.

2) Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, bądź przesłanie wypełnionego przez Klienta wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres email: sklep@mcklein.pl, lub listownie nas adres: Art&Luiz, ul. Podbipięty 27/51 02-732 Warszawa.

3) Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, wydania Klientowi Towaru. Rozumie się przez to dzień doręczenia przesyłki przez przewoźnika, odbiór Towaru na poczcie lub od listonosza, bądź odbiór w paczkomacie.
4) W terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotnie Towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem dokonane przez niego płatności.

5) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6) Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.

7) Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Art&Luiz, ul. Podbipięty 27/51 02-732 Warszawa.

8) Koszt opakowania i odesłania Towaru, w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

9) Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Wysłana w taki sposób przesyłka zostanie zwrócona do Klienta na jego koszt.

10) Niniejszy Regulamin stanowi pisemne potwierdzenie, o którym mowa w art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

11) W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem Sprzedający poświadczy na piśmie lub drogą mailową zwrot świadczenia.

§ 7 Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

1) Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2) W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3) W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.
4) W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie 2 lat od dnia dostarczenia Towaru.

5) Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

6) W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru.

7) W przypadkach nieobjętych pkt. 6) powyżej domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju Towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym Towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy Towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu Towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości Towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

8) Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.

9) Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

10)  Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w pkt. 10), nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający a nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

11) W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji lub złożyć reklamację w innej formie prawnie przewidzianej, oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres : Art&Luiz, ul. Podbipięty 27/51 02-732 Warszawa. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu dalszej realizacji reklamacji przez Sprzedającego (zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz pkt. 10).

12) Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta. Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od Klienta żądanie określone w pkt. 10), nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

13) Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

14) Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

15) Roszczenia Klienta o określone w pkt. 9) przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

16) W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Dane osobowe

1)    Wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem Sklepu, czy to na potrzeby realizacji zamówienia poprzez Formularz Zamówienia czy rejestracji Klienta poprzez Formularz Rejestracji są przetwarzane przez Art & Luiz z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Piotra Dunina 7, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), oraz przepisów prawa polskiego rangi ustawowej i aktów wykonawczych do tych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, w tym także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez Klienta zgody.

2)    Sprzedający w celu rejestracji Klienta i założenia jego konta w Sklepie przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nazwa firmy, NIP, telefon. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta Klienta, jeżeli Klient chce składać zamówienia poprzez założone konto Klienta. Na przetwarzanie tych danych Klient wyraża zgodę przed przystąpieniem do rejestracji Klienta.

3)    W celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nazwa firmy, NIP, telefon. Dane te są przetwarzane w celu realizacji przez Sprzedającego złożonego zamówienia i zawartej w jego konsekwencji umowy, a także realizacji ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, ale również w usprawiedliwionych celach Sprzedającego jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego Towarów. Przetwarzanie tych danych osobowych nie wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażenia zgody przez Klienta i następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Towarów Sprzedającego.

4)    Klient ma możliwość wyrażenia w Sklepie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej w postaci newslettera. Wyrażenie zgody w tym zakresie jest niezależne od korzystania ze Sklepu internetowego i składania zamówień. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie komunikacji marketingowej.

5)    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zasady cofnięcia wyrażonej zgody oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, określone zostały w „Polityce prywatności”, zmieszczonej na stronie internetowej www.e-mcklein.pl.

§ 9 Postanowienia końcowe

1) Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3) Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego oraz na żądanie Klienta może być udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient tj. w formacie PDF.

4) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.

6) Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku.

Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 54 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-05-31
Błyskawicznie. Towar świetny i zgodny z opisem.
2022-04-03
Rewelacyjna obsługa ,konkret . Fachowo i bardzo dobrze
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel